Všeobecné
obchodné podmienky Aktualizováno 30. 05. 2022

1. Definície

Slová a slovné spojenia s veľkými písmenami použité v týchto všeobecných obchodných podmienkach majú nasledujúci význam:

2. Úvodné ustanovenia

2.1. Tieto VOP určujú podmienky a spôsob poskytovania Služieb prostredníctvom Spoločnosti. Podrobné podmienky a spôsob poskytovania služieb informovania o Platobnom účte podľa príslušných ustanovení Zákona o platobných službách, ktoré pre Používateľa prostredníctvom Spoločnosti a Aplikácie poskytuje ako správca informácií o Platobnom účte Poskytovateľ rozhrania Finbricks, sú predmetom samostatných dojednaní (Podmienky Finbricks). Akékoľvek ďalšie zmluvné vzťahy vzniknuté medzi Spoločnosťou a Používateľom na základe užívania Aplikácie sa riadia týmito VOP.

2.2. Prístupom k Aplikácii a jej používaním vyjadruje Používateľ súhlas s týmito VOP. V prípade nesúhlasu Používateľa s týmito VOP nie je Používateľ oprávnený Aplikáciu používať, ani k nej akokoľvek pristupovať. Tieto VOP nahrádzajú všetky predchádzajúce dojednania medzi Používateľom a Spoločnosťou.

2.3. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP a Podmienkami ochrany súkromia Používateľ súčasne vyhlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Ak Používateľ nespĺňa túto podmienku, prípadne ak ju prestane spĺňať v budúcnosti, ako aj v prípade, že Používateľ má o jej splnení pochybnosti, je povinný o tom Spoločnosť bez zbytočného odkladu informovať na e-mailovú adresu podpora@patrongo.sk.

2.4. Tieto VOP sú k dispozícii na Webovej stránke, a to konkrétne na nasledovnej adrese: www.patrongo.com/podmienky-sluzby

3. Popis aplikácie

3.1. Aplikácia v platobných transakciách Používateľov, na základe analýzy agregovaných dát z Údajov o Platobnom účte, automaticky vyhľadáva štatisticky potenciálne nadmerné výdavky za produkty a služby (potenciálne úsporáky), a upozorní na nich Používateľa.

3.2. V prípade, že Používateľ subjektívne vyhodnotí Aplikáciou označený výdavok (potenciálny úsporák) ako nadmerný (úsporák), umožní Aplikácia Používateľovi jednoducho vyjadriť záujem o ponuku alternatív produktu alebo služby určitého typu (napr. dodávka energií, finančná služba a pod.). V prípade, že Používateľ subjektívne nevyhodnotí Aplikáciou výdavok označený ako nadmerný, Aplikácia takýto výdavok na pokyn Používateľa akceptuje ako korektný a ďalej naň neupozorňuje. Aplikácia postupne aktualizuje nadmerné výdavky (úsporáky) a pokrýva celý nákupný kôš domácnosti Používateľa.

3.3. Aplikácia umožňuje jednotlivým Špecialistom (prípadne Finálnym poskytovateľom) registrovať sa v Aplikácii a mať tak možnosť uchádzať sa so svojou ponukou o Používateľa, ktorý prostredníctvom Aplikácie vyjadril záujem o ponuku alternatív produktu alebo služby určitého typu. Do rokovaní medzi Špecialistami a Finálnymi poskytovateľmi už Aplikácia ani Spoločnosť nezasahujú.

3.4. Aplikácia je vo vzťahu k Špecialistom (prípadne Finálnym poskytovateľom) obmedzená na prepojenie Používateľa – potenciálneho záujemcu o produkt alebo službu určitého typu – a Špecialistu (prípadne Finálneho poskytovateľa), a nezahŕňa žiadne priame alebo nepriame odporúčania produktu, služby, konkrétneho Špecialistu alebo Finálneho poskytovateľa pre Používateľa.

3.5. Aplikácia neposkytuje Používateľovi informácie o vlastnostiach konkrétneho produktu alebo služby, nevykonáva analýzu vlastností konkrétnych produktov alebo služieb z hľadiska požiadaviek, cieľov a potrieb Používateľa, ani neposkytuje odporúčanie alebo radu s cieľom viesť Používateľa k nákupu alebo využitiu určitého produktu alebo určitej služby.

3.6. Aplikácia nemá funkciu odosielania a prijímania platieb (uskutočňovania platobných transakcií) Používateľov. Aplikácia vďaka napojeniu na Platobné účty cez Poskytovateľa rozhrania Finbricks pasívne nazerá na Údaje o Platobnom účte Používateľa za účelom analýzy a následného vyhodnotenia potenciálnych úsporákov. Spoločnosť môže prostredníctvom Aplikácie nazerať na Platobný účet Používateľa najviac za obdobie uplynulých 24 mesiacov. V prípade automatického režimu (bod 4.4 písm. (b) týchto VOP) dochádza k prepojeniu Aplikácie s Platobným účtom Používateľa prostredníctvom Rozhrania. Spoločnosť nemá prostredníctvom Aplikácie prístup k peňažným prostriedkom Používateľa.

3.7. Backend technológia Aplikácie je založená na Jave a komunikuje cez zabezpečený protokol s mobilnými aplikáciami. Tie sú založené na:

4. Používanie aplikácie

4.1. Aplikáciu je možné stiahnuť prostredníctvom online distribučných služieb Google Play a App Store.

4.2. Na používanie Aplikácie je nevyhnutná registrácia. Pred vykonaním registrácie v Aplikácii je Používateľ povinný:

4.3. Registráciu je možné urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

4.4. Po registrácii do Aplikácie je Používateľ vyzvaný k prepojeniu Údajov o Platobnom účte s Aplikáciou, kedy má na výber medzi dvoma spôsobmi:

4.5. Po prepojení Údajov o platobnom účte Používateľa s Aplikáciou zadá Používateľ do Aplikácie ďalšie identifikačné údaje (oslovenie, vek, pohlavie, telefónne číslo a poštové smerovacie číslo). Následne Používateľ manuálne vykoná prvý sken platobných transakcií z pripojeného Platobného účtu a výsledok skenu zobrazí. Výsledkom skenu je zoznam detegovaných úsporákov. Používateľ berie na vedomie, že Spoločnosť negarantuje odhalenie tzv. úsporáku pri každom vykonanom skene, t. j. výsledok skenu môže byť kedykoľvek nulový (typicky v situácii, keď žiadna z platobných transakcií nie je vyhodnotená ako zjavne nevýhodná) a Spoločnosť za toto nenesie akúkoľvek zodpovednosť.

4.6. Po vykonaní prvého skenu má Používateľ možnosť overiť svoju e-mailovú adresu, na čo je upozornený notifikáciou v Aplikácii. Toto overenie nie je nevyhnutné pre používanie Aplikácie.

4.7. V priebehu používania Aplikácie je možné nastaviť skenovanie do režimu manuálneho či automatického spúšťania. Používateľ berie na vedomie, že pre automatické spúšťanie skenovania je nevyhnutné mať zvolený automatický spôsob prepojenia Údajov o Platobnom účte s Aplikáciou.

4.8. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že k Platobnému účtu, ktorý Používateľ prepojí s Aplikáciou vyššie popísaným automatickým spôsobom, má Spoločnosť nepretržitý prístup po dobu platnosti súhlasu Používateľa udeleného Poskytovateľovi rozhrania Finbricks, a to v režime pasívneho nazerania na Údaje o platobnom účte (platobné transakcie), v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu za účelom poskytovania Služieb. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť spôsob prepojenia Údajov o Platobnom účte s Aplikáciou na manuálny a informácie o platobných transakciách vkladať do Aplikácie ručne. Používateľ berie na vedomie, že manuálne alebo automatické poskytovanie informácií o platobných transakciách je nevyhnutnou podmienkou poskytovania Služieb Používateľovi.

4.9. V rámci Aplikácie môžu byť Používateľovi zobrazované tzv. úsporáky, ktorými sa rozumejú platobné transakcie Používateľa predbežne vyhodnotené Aplikáciou ako nevýhodné.

4.10. V prípade, že Aplikácia deteguje na Platobnom účte tzv. úsporák a Používateľ tento úsporák akceptuje, ponúkne Používateľovi možnosť presmerovania do chatu. Ak Používateľ využije túto možnosť, v rámci chatu mu budú prostredníctvom tzv. chatovacieho bota pokladané všeobecné otázky týkajúce sa oblasti, do ktorej spadá predmetná platobná transakcia, ktorá bola predbežne vyhodnotená ako nevýhodná. Používateľ nie je povinný na tieto otázky odpovedať, avšak berie na vedomie, že zodpovedanie otázok je nevyhnutným predpokladom na prepojenie Používateľa so Špecialistom.

4.11. Ak Používateľ zodpovie otázky, ktoré mu boli v chate položené, je následne vyzvaný, aby odsúhlasil spojenie so Špecialistom. Po odsúhlasení môže byť Používateľ spojený so Špecialistom, ktorý s ním preberie ďalší postup. Používateľ berie na vedomie, že spojenie Používateľa so Špecialistom závisí od aktuálneho vyťaženia Špecialistov a Spoločnosť toto spojenie negarantuje. Tento proces môže viesť potenciálne k uzavretiu koncovej zmluvy s Finálnym poskytovateľom, v dôsledku ktorej môže dôjsť k „vyliečeniu“ platobnej transakcie detegovanej pôvodne ako tzv. úsporák v podobe získania lacnejšej služby alebo produktu rovnakej úrovne, alebo lepšej služby alebo produktu za rovnakú cenu, alebo lepšej služby alebo produktu za nižšiu cenu.

4.12. Používateľ nie je oprávnený na výber Špecialistu – ten je mu automaticky priradený Aplikáciou na základe niekoľkých objektívnych parametrov (napr. špecializácia pre relevantný produkt alebo službu, lokalita Špecialistu, udelené hodnotenie Špecialistu a pod.). Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť rokovania so Špecialistom, prípadne nahlásiť svoje pripomienky na e-mailovú adresu podpora@patrongo.sk. Používateľ berie na vedomie, že hoci Spoločnosť umožní prístup do Aplikácie iba prevereným a kvalitným Špecialistom, nezodpovedá za konanie Špecialistu voči Používateľovi, ani za postup dohodnutý medzi Používateľom a Špecialistom. Spoločnosť taktiež nezodpovedá za obsah koncovej zmluvy, ktorá môže byť potenciálne uzavretá medzi Používateľom a Finálnym poskytovateľom.

4.13. V prípade, že Používateľ prijme ponuku od Špecialistu a následne uzavrie koncovú zmluvu s Finálnym poskytovateľom, Používateľ je následne vyzvaný udeliť Špecialistovi hodnotenie v Aplikácii. Používateľ berie na vedomie, že v Aplikácii nedochádza k ukladaniu akýchkoľvek zmlúv či iných dokumentov týkajúcich sa vzťahu medzi Používateľom a Špecialistom a/alebo Používateľom a Finálnym poskytovateľom, s výnimkou dokumentov, ktoré Používateľ prostredníctvom chatu sprístupní Špecialistovi alebo Špecialista Používateľovi.

4.14. Používateľ berie na vedomie, že do svojho Účtu zostáva prihlásený aj v čase, keď Aplikáciu aktívne nepoužíva. Pokiaľ nechce byť Používateľ trvale prihlásený do svojho Účtu, musí sa najprv odhlásiť prostredníctvom príslušného tlačidla v Aplikácii.

4.15. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmazať Aplikáciu zo svojho Zariadenia. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že zmazaním Aplikácie zo Zariadenia nedochádza k zmazaniu jeho osobných údajov či jeho Účtu vytvoreného v rámci Aplikácie. Používateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí, že zmazanie jeho osobných údajov (vrátane Údajov o Platobnom účte) alebo jeho Účtu je možné iba na základe voľne formulovanej žiadosti zaslanej e-mailom na adresu podpora@patrongo.sk.

4.16. Používateľovi je výslovne zakázané vystupovať v rámci Aplikácie vulgárnym, hanlivým, urážlivým, nenávistným, násilným, nemravným, rasistickým, xenofóbnym, homofóbnym, extrémistickým, nezákonným alebo inak nevhodným spôsobom, či už pri komunikácii so Špecialistom, pracovníkom Spoločnosti alebo akejkoľvek inej činnosti v rámci Aplikácie alebo poskytovania Služieb. V prípade, že Používateľ poruší tento zákaz, Spoločnosť je oprávnená odoprieť Používateľovi prístup do Aplikácie a využívanie Služieb.

4.17. Spoločnosť výslovne odporúča Používateľovi používať Aplikáciu na Zariadení, ktoré je zabezpečené proti neoprávnenému prístupu tretej osoby, pričom zabezpečenie môže byť v podobe číselného kódu, odtlačku prsta alebo iného obdobného zabezpečovacieho prvku (napr. Face ID).

5. Ďalšie práva a povinnosti

5.1. Používateľ je povinný využívať Aplikáciu a Služby výhradne v súlade s týmito VOP a právnymi predpismi.

5.2. Používateľ je oprávnený, za predpokladu dodržiavania všetkých povinností vyplývajúcich z týchto VOP a právnych predpisov, používať Aplikáciu vo svojom Zariadení, a to iba na súkromné ​​nekomerčné účely.

5.3. Používateľovi nevznikajú k Aplikácii žiadne vecné práva, ani práva duševného vlastníctva, ibaže tieto VOP stanovia inak. Používateľ nie je oprávnený najmä rozmnožovať, upravovať, kopírovať, šíriť, licencovať, prenajímať, predávať, prevádzať, vytvárať odvodené diela, verejne vystavovať, verejne prezentovať, prenášať, vysielať, neoprávnene pristupovať či inak využívať Aplikáciu a/alebo Služby iným spôsobom, než je výslovne povolený týmito VOP.

5.4. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť prístup k Aplikácii prostredníctvom svojho Účtu inej osobe, ibaže je taká osoba oprávnená nakladať s Platobným účtom prepojeným s Aplikáciou.

5.5. Spoločnosť môže agregovať a spracúvať údaje získané od Používateľov za účelom vytvárania štatistík, prehľadov, výkazov, reportov, ukazovateľov a iných obdobných výstupov, vďaka čomu môže Spoločnosť zisťovať trendy v nákupnom správaní a preferenciách Používateľov. Spoločnosť môže takto vytvorené štatistiky, prehľady, výkazy, reporty, ukazovatele a iné obdobné výstupy poskytovať tretím osobám, ktoré však v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nebudú mať možnosť priamo ani nepriamo identifikovať jednotlivých Používateľov.

5.6. Spoločnosť môže Používateľa odmeniť za prepojenie svojho Platobného účtu s Aplikáciou formou zaslania určitej menšej finančnej čiastky na jeho Platobný účet, a to predovšetkým za účelom motivácie Používateľa dokončiť proces prepojenia Platobného účtu s Aplikáciou pre plnohodnotné využívanie Služieb. Táto odmena zo strany Spoločnosti voči Používateľovi nie je nepovoleným stimulom spôsobujúcim konflikt záujmov v zmysle právnych predpisov v oblasti poskytovania finančných služieb, je hradená priamo a výlučne z prostriedkov Spoločnosti, nie je časovo neobmedzená a nezakladá žiadne ďalšie práva a povinnosti medzi Používateľom a Spoločnosťou ako tie, ktoré sa riadia VOP. Spoločnosť poskytuje odmenu na základe vlastného rozhodnutia a všetkým Používateľom za rovnakých podmienok, t. j. všetkým, ktorí splnia podmienku úspešného prepojenia svojho Platobného účtu s Aplikáciou. Spoločnosť je oprávnená neposkytnúť Používateľovi odmenu z dôvodov hodných osobitého zreteľa, napr. pri podozrení na zjavné zneužívanie odmeňovacieho mechanizmu, podvodu a pod.

6. Ďalšie informácie

6.1. Používateľovi, ktorý je spotrebiteľom, sa poskytujú aj nasledujúce informácie:

7. Vylúčenie zodpovednosti

7.1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že na základe využívania Aplikácie a Služieb môže dochádzať ku komunikácii Používateľa so Špecialistami a Finálnymi poskytovateľmi, resp. ku konaniu Používateľa voči Špecialistom a Finálnym poskytovateľom, a naopak.

7.2. Používateľ tiež berie na vedomie a súhlasí, že Špecialisti aj Finálni Poskytovatelia sú samostatnými nezávislými subjektmi, nie sú v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu so Spoločnosťou a Spoločnosť nemá na ich konanie či nimi poskytované plnenia žiadny vplyv.

7.3. Používateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí, že Spoločnosť nenesie akúkoľvek zodpovednosť za konanie Špecialistov či Finálnych Poskytovateľov, ani za prípadné plnenia poskytované Používateľovi zo strany Špecialistov či Finálnych Poskytovateľov. Spoločnosť najmä, nie však výlučne, nezodpovedá za:

7.4. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za prístup Používateľa k dátovej sieti (internetu), potrebný na vyžívanie Aplikácie a Služieb, ani za prípadné poplatky, ktoré sa na Používateľa môžu pri využívaní dátovej siete (internetu) vzťahovať. Spoločnosť nie je zodpovedná za hardvér či softvér Zariadenia Používateľa (a jeho kompatibilitu), prostredníctvom ktorého dochádza k využívaniu Aplikácie či Služieb. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za funkčnosť Aplikácie či Služieb na určitých Zariadeniach.

7.5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že využívanie Aplikácie či Služieb môže byť sťažené poruchami a výpadkami ako prirodzenými dôsledkami nevyhnutného využívania dátovej siete (internetu) a elektronickej komunikácie.

7.6. Spoločnosť Používateľovi nezaručuje, že Aplikácie alebo Služby budú dostupné nepretržite dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni, že budú plne funkčné po celú dobu svojej dostupnosti alebo že budú poskytované bez chýb.

7.7. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že využívanie Aplikácie či Služieb je spojené s určitým rizikom, a toto riziko akceptuje a zaväzuje sa urobiť všetky primerané kroky k tomu, aby v maximálnej možnej miere vylúčil či obmedzil možnosť vzniku ujmy či iných nepriaznivých následkov na svojej strane v súvislosti s využívaním Aplikácie či Služieb. Riziko spojené s využívaním Aplikácie alebo Služieb možno rozdeliť do dvoch (2) kategórií:

7.8. Riziko v oblasti technického zabezpečenia je najmä riziko prelomenia technického zabezpečenia zo strany tretích osôb, únik dát, zneužitie prihlasovacích údajov treťou osobou, DDoS útok (Distributed Denial of Service – Distribuované odmietnutie služby). Spoločnosť prijala vhodné a primerané opatrenia na elimináciu rizika v oblasti technického zabezpečenia, napríklad spoluprácu so skúsenými odborníkmi v IT oblasti a voľbu vhodných nástrojov na vytvorenie odolného technického zabezpečenia.

7.9. Riziko v oblasti financií je najmä voľba nedostatočných alebo nevhodných nástrojov na vyriešenie detegovanej vysokej platby (úsporáku). Spoločnosť prijala vhodné a primerané opatrenia na elimináciu rizika v oblasti financií, napríklad spoluprácu s najlepšie hodnotenými Špecialistami a vytvorenie systému hodnotenia Špecialistov.

7.10. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za voľbu nedostatočných alebo nevhodných nástrojov na vyriešenie detegovanej vysokej platby (úsporáku). Úlohou Spoločnosti je len upozorniť Používateľa na potenciálne vysokú platbu a poskytnúť mu možnosť spojiť sa so Špecialistom za účelom vyriešenia vysokej platby (úsporáku).

7.11. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia prihlasovacích údajov Používateľa do Aplikácie neoprávnenou osobou. V takom prípade je Spoločnosť oprávnená Účet Používateľa zrušiť bez akejkoľvek náhrady. Ak dôjde k zneužitiu prihlasovacích údajov podľa prvej vety tohto článku zavinením Používateľa, Používateľ sa zaväzuje nahradiť Spoločnosti všetku ujmu vzniknutú takýmto zneužitím.

7.12. Ak nastane poistná udalosť, na ktorú sa vzťahuje poistenie Poskytovateľa rozhrania Finbricks podľa poistnej zmluvy uzavretej na základe Zákona o platobných službách (prípadne PSD2), Používateľ má právo na odškodnenie v rozsahu určenom Zákonom o platobných službách, poistnou zmluvou a príslušnými poistnými podmienkami.

7.13. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie Poskytovateľa rozhrania Finbricks voči Používateľovi a plnenie jeho povinností voči Používateľovi na základe Podmienok Finbricks. Zodpovednosť Poskytovateľa rozhrania Finbricks voči Spoločnosti a voči Používateľovi v súvislosti s poskytovaním Služieb je vymedzená a upravená v samostatnej zmluve o poskytovaní služieb medzi Spoločnosťou a Poskytovateľom rozhrania Finbricks.

8. Reklamačný poriadok

8.1. Spoločnosť zodpovedá za bezchybnosť poskytovaných Služieb v čase ich poskytnutia, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Služby majú vadu, ak nie sú poskytované v súlade s týmito VOP.

8.2. Používateľ je povinný vytknúť Spoločnosti vadu poskytovanej Služby bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel alebo objektívne mohol dozvedieť. Vytknutie vady je Používateľ povinný vykonať zaslaním elektronickej pošty na e-mailovú adresu podpora@patrongo.sk. Používateľ je povinný pri vytknutí vady označiť vadu a popísať, ako sa prejavuje. Spoločnosť je povinná zaslať Používateľovi potvrdenie o vytknutí vady, a to elektronicky na e-mailovú adresu Používateľa, ktorú má priradenú k svojmu Účtu.

8.3. Používateľ nie je oprávnený vytknúť Spoločnosti vadu poskytnutej Služby v prípade, že ide o vadu, o ktorej Používateľ vedel pred poskytnutím Služby, alebo v prípade, že bola vytýkaná vada spôsobená konaním alebo nekonaním, resp. opomenutím Používateľa.

8.4. V prípade, že bola Služba poskytnutá chybne, má Používateľ právo na odstránenie vytýkanej vady. Ak nemožno vadu odstrániť, je Používateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

8.5. Spoločnosť je povinná vybaviť reklamáciu bezodkladne; v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bola vada Používateľom vytknutá. Za deň vytknutia vady sa považuje deň, kedy bolo vytknutie vady doručené Spoločnosti na e-mailovú adresu podpora@patrongo.sk. Spoločnosť je povinná informovať Používateľa o vybavení reklamácie, a to elektronicky na e-mailovú adresu Používateľa, ktorú má priradenú k svojmu Účtu.

8.6. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Používateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

8.7. Akékoľvek ďalšie sťažnosti či podnety môže Používateľ vykonať zaslaním elektronickej pošty na e-mailovú adresu podpora@patrongo.sk, prípadne môže hodnotiť Aplikáciu v App Store alebo Google Play.

9. Ostatné ustanovenia

9.1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že Spoločnosť môže spracovávať anonymizované údaje získané v súvislosti využívaním Aplikácie či Služieb za účelom zverejnenia registračných a štatistických údajov Spoločnosti a využiť ich pre ďalší rozvoj a prevádzku Aplikácie či poskytovanie Služieb.

9.2. Spoločnosť je v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách oprávnená zasielať Používateľovi na e-mailovú adresu, ktorú má Používateľ priradenú k svojmu Účtu, obchodné oznámenia obsahujúce najmä informácie o novinkách Aplikácie či Služieb a o ďalších produktoch Spoločnosti.

9.3. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah týchto VOP. Zmenu VOP oznámi Spoločnosť Používateľovi prostredníctvom Aplikácie alebo na e-mailovú adresu, ktorú má Používateľ priradenú k svojmu Účtu, a to najneskôr dva (2) mesiace predtým, ako má zmena VOP nadobudnúť účinnosť.

9.4. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom určeným Spoločnosťou, avšak vo vzťahu ku každému Používateľovi iba v prípade, že Používateľ s takou zmenou prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Používateľa sa považuje buď kliknutie na príslušné tlačidlo vyjadrujúce súhlas so zmenou VOP, alebo neodmietnutie navrhovanej zmeny predtým, ako má zmena VOP nadobudnúť účinnosť (napr. pokračovanie vo využívaní Aplikácie či Služieb zo strany Používateľa aj po dátume určenom Spoločnosťou ako dátum účinnosti zmeny VOP), o čom bude Používateľ Spoločnosťou poučený v oznámení o zmene VOP. Pokiaľ Používateľ so zmenou VOP nesúhlasí, je oprávnený ich odmietnuť. V takom prípade nie je oprávnený pokračovať vo využívaní Aplikácie či Služieb, má však právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať VOP predtým, ako má zmena nadobudnúť účinnosť. O tom bude Spoločnosťou rovnako poučený v oznámení o zmene VOP.

9.5. Používateľ je oprávnený využívanie Aplikácie ukončiť (a teda vypovedať zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Používateľom na základe týchto VOP) kedykoľvek bez udania dôvodu a bez výpovednej doby. Spoločnosť je oprávnená zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Používateľom na základe týchto VOP vypovedať vo výpovednej dobe dvoch (2) mesiacov, začínajúcich plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Používateľovi. Za výnimočných okolností, ako je legalizácia príjmu z trestnej činnosti, financovanie terorizmu, akákoľvek akcia zameraná na zmrazenie finančných prostriedkov alebo akékoľvek osobitné opatrenia spojené s prevenciou a vyšetrovaním trestných činov, je Spoločnosť oprávnená kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho oznámenia zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Používateľom na základe týchto VOP podľa príslušného práva Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

9.6. Práva a povinnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov Používateľov zo strany Spoločnosti upravuje dokument s názvom Podmienky ochrany súkromia dostupný na Webovej stránke, a to konkrétne na nasledovnej adrese: patrongo.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov. Práva a povinností týkajúce sa spracovania osobných údajov Používateľov zo strany Poskytovateľa rozhrania Finbricks a súvisiace dokumenty a informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke kb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju.

9.7. Všetky oznámenia v súvislosti s VOP alebo využívaním Aplikácie či Služieb vyžadujú písomnú formu a Používateľ je povinný ich urobiť v slovenskom jazyku a doručovať prostredníctvom Aplikácie alebo na e-mailovú adresu podpora@patrongo.com.

9.8. Bonusový program

10. Odovzdanie odmeny

10.1. Jednotlivé odmeny budú odovzdané Používateľovi, ktorý nazbieral dostatočný počet úsporákov na ich objednanie. Používateľ je povinný v objednávkovom formulári v rámci Aplikácie poskytnúť nasledujúce pravdivé údaje:

10.2. Odmena bude priznaná výhradne na meno Používateľa uvedené pri registrácii. Odmena bude odoslaná na registrovanú kontaktnú adresu alebo odovzdaná osobne alebo inak, ak to bude dohodnuté, a to vždy s ohľadom na povahu odmeny.

11. Pravidlá programu: Získajte 10 eur

11.1. Používateľ, ktorý je úspešne zaregistrovaný v Aplikácii, môže pozvať ďalších používateľov, aby sa zaregistrovali do Aplikácie.

11.2. Za každého pozvaného používateľa, ktorý sa do Aplikácie úspešne zaregistruje, patrí Používateľovi odmena vo výške 10 eur do „Patron peňaženky“.

11.3. Za každého pozvaného používateľa, ktorý sa do Aplikácie úspešne zaregistruje, patrí Používateľovi aj odmena v podobe úsporákov, ktoré je možné uplatniť v sekcii „Katalóg odmien“. Výška tejto odmeny je vždy zobrazená priamo v Aplikácii.

11.4. Každý pozvaný používateľ po úspešnej registrácii do Aplikácie dostane 10 eur do „Patron peňaženky“.

11.5. Používateľ môže vyberať prostriedky z „Patron peňaženky“ od čiastky 10 eur, a to kliknutím na tlačidlo „Vybrať si peniaze“ priamo v Aplikácii.

11.6. Úspešnou registráciou sa rozumie používateľ, ktorý prešiel celým registračným procesom a má s Aplikáciou aktívne prepojený svoj Platobný účet, ktorý je v systéme unikátny. Aktívne využívaným bankovým účtom sa rozumie taký, na ktorom je možné dohľadať v rámci transakčnej histórie minimálne 100 záznamov, za posledných 6 mesiacov spätne od dátumu prepojenia účtu s aplikáciou Patron GO.

11.7. Odmenu obdrží Používateľ vždy na aktívne pripojený Platobný účet v Aplikácii, a to do štyroch (4) pracovných dní od kliknutia na tlačidlo „Vybrať si peniaze“.

11.8. Používateľ má možnosť pozvať ďalších používateľov niekoľkými spôsobmi, a to:

11.9. Používateľ môže prostredníctvom tohto programu tiež sledovať priebeh registrácie pozvaných používateľov v reálnom čase.

11.10. Súčasťou tohto programu je tiež všeobecný prehľad, kde môže Používateľ sledovať celkové štatistiky o pozvaných používateľoch.

11.11. Spoločnosť si vyhradzuje právo na kontrolu každej pripísanej odmeny.

11.12. Ak Spoločnosť zistí, že Používateľ obdržal do „Patron peňaženky“ prostriedky za pozvaných používateľov, ktoré nezodpovedajú štandardnému používateľskému správaniu, vyhradzuje si právo na odobratie takto získanej odmeny.

11.13. Podmienkou pre zapojenie je plnoletosť a plná spôsobilosť na právne úkony, podľa § 8 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákon, v znení neskorších predpisov.

12. Mimosúdne riešenie sporov

12.1. Podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, právo:

12.2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927. Bližšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie na adrese www.soi.sk. Slovenská obchodná inšpekcia zároveň vykonáva funkciu všeobecného orgánu dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu.

12.3. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má taktiež právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupnom na webovej stránke esc-sr.sk.

12.4. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa oprávnený podávať podnety a sťažnosti orgánom dozoru, dohľadu a kontroly, ako aj obci v prípadoch, ak má podozrenie z porušenia zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto VOP, ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Spoločnosťou a Požívateľom v súvislosti s využívaním Aplikácie či Služieb, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s VOP či využívaním Aplikácie alebo Služieb, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté v civilnom súdnom konaní všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, okrem sporov rozhodnutých v mimosúdnom riešení sporov podľa kapitoly 12 týchto VOP.

13.2. Táto verzia VOP nadobúda účinnosť dňa 30.05.2022. Nadobudnutím účinnosti novšej verzie VOP strácajú automaticky účinnosť VOP so skorším dátumom účinnosti.

Odstoupení od smlouvy PDF