Podmienky
ochrany súkromia Aktualizováno 30. 5. 2022

Preambula

Účelom týchto podmienok ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky“) je poskytnúť Vám čo najpodrobnejšie informácie o spôsobe, rozsahu, účele, právnom základe aj dobe spracúvania Vašich osobných údajov pri poskytovaní našich služieb.

Tieto Podmienky slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje.

Typicky ide najmä o osoby, ktorých údaje sú spracúvané v informačných systémoch, ktoré spravujeme, a to najmä, nie však výlučne údaje týkajúce sa našich obchodných partnerov, klientov, zákazníkov, dodávateľov a ich zamestnancov, a v neposlednom rade návštevníkov našich webových stránok a používateľov našej aplikácie „Patron“.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

I. O nás

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť PatronGO SK s. r. o., so sídlom Františkánska 17, 917 01 Trnava, IČO: 54 283 256, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 50587/T (ďalej len „Spoločnosť“).

I.A Zodpovedná osoba

Spoločnosť nie je povinná vymenovať zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov preto nebola v Spoločnosti vymenovaná.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany a spracovania osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať priamo na adrese nášho sídla alebo na e-mailovej adrese: podpora@patrongo.sk.

II. Základné pojmy

II.A Legislatívne pojmy

Legislatíva a teória týkajúca sa problematiky spracúvania osobných údajov pracuje s často sa opakujúcimi pojmami, ktoré sme pre účely lepšieho vysvetlenia spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou v tejto kapitole bližšie rozobrali:

II.B Definície našich často používaných pojmov

Naša Spoločnosť pracuje s často sa opakujúcimi pojmami, ktoré sme pre účely lepšieho vysvetlenia spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou v tejto kapitole bližšie rozobrali:

III. Dôvod spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné, aby sme mohli najmä, nie však výlučne:

IV. Právny základ, doba a účel spracúvania osobných údajov

IV.A Spracovanie osobných údajov pri plnení zmluvnej povinnosti

Aby Vám mohla Spoločnosť poskytovať svoje Služby, potrebuje poznať Vaše osobné údaje, ktoré musí ďalej potom aj spracovávať. Vaše osobné údaje spracovávame najmä za účelom umožnenia Vášho prístupu do Aplikácie, používania Aplikácie a za účelom plnenia našich povinností, ku ktorým sme sa používateľom Aplikácie zaviazali.

Pre tieto účely sú spracovávané osobné údaje v rozsahu uvedenom v podkapitole V.A a V.B týchto Podmienok. Tieto osobné údaje od Vás získavame priamo pri Vašej registrácii do Aplikácie a v priebehu poskytovania našich Služieb.

Tieto osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané iba po dobu existencie zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou a ďalej po dobu troch (3) rokov od ukončenia poskytovania Služieb medzi Vami a Spoločnosťou, prípadne po dobu, počas ktorej tak Spoločnosti ukladajú právne predpisy.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov podľa tejto podkapitoly je plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.

IV.B Spracovanie osobných údajov pri plnení zákonnej povinnosti

Pri poskytovaní služieb je Spoločnosť povinná plniť povinnosti vyplývajúce z nasledujúcich právnych predpisov, a to zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „ZoÚ“); zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „ZoDP“) a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „ZoDPH“).

Niektoré osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (teda na faktúrach či iných dokladoch), ak budú vystavené. ZoÚ, ZoDP alebo ZoDPH ukladajú Spoločnosti tieto doklady uchovávať, a to až po dobu desiatich (10) rokov. Pokiaľ teda Spoločnosti vznikne zákonná povinnosť tieto doklady archivovať, sú uložené spolu s nimi aj Vaše osobné údaje uvedené na príslušnom doklade.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov podľa tejto podkapitoly je splnenie zákonnej povinnosti – oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov.

IV.C Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

V prípade, ak by ste nesplnili svoj záväzok, prípadne nám vznikla iná škoda či ujma, za ktorú zodpovedáte, môžeme taktiež osobné údaje spracovávať na základe oprávneného záujmu spočívajúceho vo vymáhaní našich pohľadávok a/alebo určení, ochrane a uplatňovaní nárokov Spoločnosti. Vaše osobné údaje môžeme za týmto účelom uchovávať počas premlčacej doby podľa zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Spoločnosť je oprávnená spracovávať Vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko za účelom a oprávneným záujmom šírenia obchodných oznámení, týkajúcich sa našich Služieb, pokiaľ ste to neodmietli.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu aj na štatistické účely, a to za účelom vytvárania štatistík, prehľadov, výkazov, reportov, ukazovateľov a iných obdobných výstupov, vďaka čomu môže Spoločnosť zisťovať trendy v nákupnom správaní a preferenciách Používateľov (dotknutých osôb). Spoločnosť môže takto vytvorené štatistiky, prehľady, výkazy, reporty, ukazovatele a iné obdobné výstupy poskytovať tretím osobám, ktoré však v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nebudú mať možnosť priamo ani nepriamo identifikovať jednotlivých Používateľov (dotknuté osoby).

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov podľa tejto podkapitoly je oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov.

IV.D Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje zásadne v prípadoch, keď to tak vyžaduje zákon, kedy je spracovanie údajov potrebné na plnenie zmluvy alebo kedy sa tak deje na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Iba výnimočne spracovávame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, a to v súlade s účelom a po dobu uvedenú v tomto súhlase.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov podľa tejto podkapitoly je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov.

V. Ako a aké osobné údaje spracúvame

Základné osobné identifikačné údaje

Ide o také údaje, ktoré sú alebo v určitých prípadoch môžu byť potrebné pre Vašu registráciu v Aplikácii, a to najmä:

V prípade, že využijete možnosti registrácie prostredníctvom platforiem tretích strán, ako napríklad Facebook, Apple alebo Google, môže Spoločnosť zbierať a ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré sú už spojené s Vaším účtom na danej platforme. V takom prípade môže ísť napríklad o Vaše:

V.B Údaje nevyhnutné pre poskytnutie Služieb

Ide o osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše Služby spočívajúce v detekcii tzv. úsporákov, ide o:

V.C Údaje získané v priebehu poskytovania Služieb

Ide o osobné údaje, ktoré nám odovzdáte v priebehu poskytovania Služieb:

VI. Je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?

Pri účeloch, kde je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zákonných povinností, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, napríklad správnym orgánom, súdom, či orgánom činným v trestnom konaní, ak je toto poskytnutie nevyhnutné a zákonom odôvodnené. Taktiež uchovávame niektoré Vaše osobné údaje na už spomínané archivačné účely.

Pri účeloch, kde je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvných povinností, je požadované poskytnutie osobných údajov vždy nevyhnutné na riadne uzavretie, plnenie a prípadné zmeny danej zmluvy. Neposkytnutie požadovaných osobných údajov môže viesť k ťažkostiam pri uzavretí a/alebo plnení zmluvy, prípadne úplnému zmareniu uzavretia a/alebo plnenia zmluvy.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytovať nám jej osobné údaje.

VII. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Spoločnosť pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Pokiaľ títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje odovzdané Spoločnosťou, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracovávajú osobné údaje iba v rámci pokynov od Spoločnosti a nesmú ich využívať inak. Ide najmä o:

Spoločnosť v rámci plnenia svojich zákonných povinností odovzdáva Vaše osobné údaje štátnym orgánom a úradom.

V prípade, že sa rozhodnete spojiť s Finálnym Poskytovateľom a uzavrieť s ním zmluvu, bude táto zmluva odovzdaná Finálnemu Poskytovateľovi.

So spracovateľmi osobných údajov sme uzavreli zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré zaručujú najmenej rovnakú úroveň ochrany Vašich osobných údajov ako ochranu zo strany Spoločnosti ako správcu v súlade s týmito Podmienkami.

Pri výbere našich obchodných partnerov – sprostredkovateľov v oblasti spracúvania osobných údajov dbáme na to, aby sme spolupracovali so zodpovednými a skúsenými partnermi, ktorí nám vedia zaručiť absolútnu bezpečnosť a profesionalitu pri spracúvaní osobných údajov. Uvedené obdobne platí aj pre náš vlastný personál, ktorý je pravidelne školený v oblasti spracúvania osobných údajov za účelom zamedzenia úniku Vašich údajov či iného protiprávneho konania spojeného s ich spracúvaním.

VIII. Prenos osobných údajov do iných krajín

Snažíme sa obmedzovať akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie (EÚ) a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak to nie je nevyhnutné. V niektorých prípadoch majú naši obchodní partneri, resp. dodávatelia sídlo alebo servery umiestnené v tretích krajinách, najmä v Spojených štátoch amerických (USA).

V našich podmienkach dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie:

Vo všetkých uvedených prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou (EÚ). Nižšie môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky vo vzťahu k prenosom osobných údajov do USA:

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0 https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Dáta, s ktorými naša Spoločnosť pracuje, sú uložené na serveroch spoločnosti Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“), nachádzajúcich sa v meste Frankfurt v Nemecku. Ďalej sú dáta, s ktorými Spoločnosť pracuje (predovšetkým e-mailové adresy za účelom ich zaradenia do sekcie personalizovaných reklám), poskytované našej materskej spoločnosti Antivirus so sídlom v Českej republike.

IX. Vaše práva k osobným údajom, ktoré máte ako dotknutá osoba

Pokiaľ uplatníte akékoľvek svoje právo podľa tejto kapitoly alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme o prijatom opatrení alebo vymazaní Vašich osobných údajov alebo obmedzení spracovania v súlade s Vašou požiadavkou každého príjemcu, ktorému boli tieto údaje poskytnuté podľa kapitoly VII týchto Podmienok, pokiaľ takéto oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Ak si prajete uplatniť tieto práva a/alebo získať príslušné informácie, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese podpora@patrongo.sk alebo písomne ​​na adrese sídla Spoločnosti.

Ak budete svoje práva uplatňovať, môžeme od Vás požadovať niektoré identifikačné údaje, ktoré ste nám poskytli. Poskytnutie takýchto údajov je nevyhnutné pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná Vami. Odpovieme Vám spravidla do jedného (1) mesiaca po obdržaní Vašej žiadosti, avšak v odôvodnených prípadoch si vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť najviac o dva (2) mesiace.

Dotknutá osoba má najmä:

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť podľa článku 77 GDPR alebo iniciovať konanie podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý môžete kontaktovať na nižšie uvedenej adrese alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

X. Automatizované individuálne rozhodovanie

Automatizované individuálne rozhodovanie je vykonávanie rozhodnutí, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré majú právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Touto formou Vaše osobné údaje nespracúvame.

XI. Ochrana Vašich osobných údajov

Spoločnosť zaviedla a udržiava nevyhnutné primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou starostlivosťou o používateľov s ohľadom na ich práva, zodpovedajúce možnému hroziacemu riziku pre používateľov. Spoločnosť zároveň zohľadňuje stav technologického vývoja s cieľom chrániť osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom.

Pracovníci Spoločnosti sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Vás, a to aj po skončení pracovného pomeru. Podpísané vyhlásenie o mlčanlivosti je súčasťou pracovnej zmluvy zamestnanca Spoločnosti.

Opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov zahŕňajú, okrem iného:

XII. Cookies

Za účelom rozpoznania Vašich preferencií a s tým spojeným účelom zaistenia čo najlepšej ponuky pre Vás používame súbory cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie našich Webových stránok napr. tým, že umožňujú merať návštevnosť našich Webových stránok alebo spôsob ich využívania pre ich užívateľské zlepšovanie.

Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť, a to prostredníctvom Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho webového prehliadača je považované za Váš súhlas s používaním cookies určitým spôsobom, resp. v určitom rozsahu.

Naše Webové stránky používajú nasledovné typy cookies:

XII.A Kategórie súborov cookies

Absolútne nevyhnutné súbory cookies (necessary cookies). Tieto cookies sú nevyhnutné pre zabezpečenie Vášho pohodlného používania našich Webových stránok. Prostredníctvom tohto typu cookies Vás vieme identifikovať.

Súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (performance cookies). Tieto cookies nám pomáhajú pochopiť, ako používate naše Webové stránky. Tieto cookies využívame aj na analyzovanie správneho fungovania našich Webových stránok z technického hľadiska. Tieto cookies však o Vás nezhromažďujú údaje, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné a slúžia výlučne na zlepšenie funkčnosti a servisu našich Webových stránok.

Funkčné / personalizované súbory cookies (functionality / personalization cookies). Tieto cookies našim Webovým stránkam umožňujú zapamätať si Vaše nastavenia, ktoré ste si v súvislosti s nimi zvolili. Používajú sa aj na poskytovanie služieb, ktoré požadujete, napr. keď chcete sledovať video. Tieto cookies nepoužívame na reklamné a marketingové účely, ani prostredníctvom nich nevieme vysledovať, aké stránky ste mimo tej našej navštívili.

Dočasné súbory cookies (transient cookies). Tento typ cookies nám umožňuje uložiť Vaše relačné číslo (session ID), ktoré Vám umožňuje priradiť rôzne žiadosti prehliadača k spoločnej relácii a umožniť nám rozpoznať Vaše koncové zariadenie počas ďalších návštev na našich Webových stránkach.

Cielené súbory cookies (targeting cookies). Mali ste niekedy pocit, že Vám určitá webová stránka číta myšlienky a ponúka Vám presne to, na čo ste práve mysleli? Za tento jav môžu práve tieto cookies. Aj keď myšlienky čítať nevedia, dokážu vyhodnocovať Vaše doterajšie správanie na internete a podľa toho odhadnúť, čo práve potrebujete. Prispôsobujú teda reklamu Vám a Vašim potrebám. Taktiež slúžia na obmedzenie toho, ako často uvidíte reklamu, merajú efektívnosť reklamnej kampane a monitorujú správanie ľudí po zobrazení reklamy. Tieto cookies sú väčšinou umiestnené na stránkach reklamných sietí. Vďaka ich schopnosti rozpoznať, že používateľ navštívil určitú stránku, sú často poskytované reklamným spoločnostiam a na prepojenie so sociálnymi sieťami.

Na našich Webových stránkach sa nachádzajú nasledovné súbory cookies:

Názov cookies Účel používania Poskytovateľ Typ Doba používania
ga* Ukladať a počítať zobrazenia stránky. Google Analytics Štatistické 1 rok
ga Identifikovať špecifických používateľov. Google Analytics Štatistické 2 roky
gcl_au Experimentovať s efektívnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. Google AdSense Marketing/Sledovanie Trvalé
gid Identifikovať špecifických používateľov. Google Analytics Štatistické 24 hodin
fbp Rozlíšiť a sledovať špecifických používateľov. Facebook Marketing/Sledovanie 3 mesiace
hjSessionUser* Uložiť špecifické ID užívateľa. Hotjar Štatistické 1 rok
hjSession* Poskytovať funkcie naprieč stránkami. Hotjar Funkčné Počas trvania relácie
hjIncludedInPageviewSample Určiť, či je používateľ stránky zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky. Hotjar Štatistické 30 minút
hjAbsoluteSessionInProgress Ukladať špecifické návštevy stránky. Hotjar Štatistické Počas trvania relácie

XII. B Právny základ pre cookies

Právny základ používania cookies je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade absolútne nevyhnutných cookies je právnym základom oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov spočívajúci v našom záujme na správnom fungovaní našich Webových stránok. Vy ako dotknutá osoba máte možnosť spravovať cookies (a tým odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov), ktoré sa Vás týkajú, a to prostredníctvom Vášho webového prehliadača s použitím nasledovných návodov:

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Firefox Mozilla:

https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac

Safari:

https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstránenie-a-správa-súborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera:

V prípade Opery použite nasledovný návod:

Ďalšie dôležité a komplexné informácie o cookies a behaviorálnej reklame nájdete napr. na adrese https://www.youronlinechoices.com/sk/.

XII.C Doba uchovávania cookies

Pokiaľ už cookies nepotrebujeme, vymažeme ich, okrem prípadov, keď ich uchovávanie ukladá právny predpis.

Nástroje na analýzu a sledovanie

XIII.A Google Analytics

Google Analytics je nástroj od spoločnosti Google, ktorý umožňuje prevádzkovateľom webových stránok získavať štatistické údaje o používateľoch svojho webu. Vďaka tejto službe je možné sledovať aktuálnu i historickú návštevnosť, správanie užívateľov a ich vlastnosti; konverzie, predaj a ďalšie. Google Analytics využíva cookies, pričom informácie generované súbormi cookies o používaní webových stránok sú obvykle prenesené a uložené na server spoločnosti Google v USA.

Súbory cookies generujú nasledujúce informácie o používaní našich Webových stránok:

Okrem štatistických účelov sa služba Google Analytics spolu s niektorými cookies využíva na zabezpečenie relevantnej reklamy od spoločnosti Google.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich Webových stránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa našich Webových stránok (počítač, tablet, smartfón). Spoločnosť Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našich Webových stránok ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia.

V prípade, že chcete zabrániť spracúvaniu Vašich osobných údajov prostredníctvom Google Analytics (a tým odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov), je potrebné nainštalovať do vášho prehliadača doplnok. Doplnok bráni kódu JavaScript služby Google Analytics (gtag.js, analytics.js), ktorý je spustený na našich Webových stránkach, zdieľať informácie so službou Google Analytics o aktivite návštev.

Postup inštalácie doplnku je nasledovný:

Bližšie informácie o službe Google Analytics nájdete tiež na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

XIII.B BigQuery

BigQuery je webová služba od spoločnosti Google, ktorá sa používa na spracovanie alebo analýzu veľkých údajov. Je súčasťou platformy Google Cloud Platform. Ako služba na analýzu údajov NoOps (bez operácií), BigQuery ponúka používateľom možnosť spravovať údaje pomocou rýchlych dotazov podobných SQL pre analýzu v reálnom čase.

XIII.C Google Remarketing

Vďaka Google Remarketing vieme zobraziť našim Používateľom a iným návštevníkom našich Webových stránok reklamu vygenerovanú na základe analýzy ich aktivity a záujmov prejavených na našich Webových stránkach v rámci siete Google Ads (takzvané „Google reklamy“). Google Remarketing teda umožňuje cieliť reklamu produktov a služieb na Používateľov a iných návštevníkov našich Webových stránok, o ktoré by mohli mať záujem, a to aj na iných stránkach ako sú naše Webové stránky. Google Remarketing taktiež využíva cookies.

Používanie súboru cookie spoločnosti Google môžete zablokovať nainštalovaním doplnku dostupného na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/ads/answer/7395996

XIII.D Google Conversion Tracking

V tejto súvislosti používame aj službu Conversion Tracking, čo je nástroj spoločnosti Google, ktorý nám ukáže, čo sa stane, keď Používateľ alebo iný návštevník našich Webových stránok interaguje s našou reklamou (napr. či si stiahli Aplikáciu).

Reklamám môžete vo svojom prehliadači zabrániť prostredníctvom odkazu: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=sk

XIII.E Facebook Conversion Pixel

Facebook Conversion Pixel umožňuje sledovať konverzie z reklám na Facebooku a Instagrame, optimalizovať reklamy, vytvárať cielené publikum pre budúce reklamy a znova zacieliť reklamu na ľudí, ktorí už predtým interagovali s našimi Webovými stránkami. Facebook Conversion Pixel funguje tak, že zanechá súbor cookie, ktorý bude sledovať návštevníkov na našich Webových stránkach na účel ďalšieho kontaktovania (retargeting). Facebook Conversion Pixel nám však neumožňuje vidieť, aké iné webové stránky ste navštívili. Facebook Conversion Pixel teda slúži výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní na Facebooku.

Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa tejto podkapitoly môžete prostredníctvom odkazu https://www.facebook.com, a to zmenou príslušných nastavení.

XIII.F Facebook Remarketing

Facebook Remarketing umožňuje, aby boli užívatelia, ktorí navštívili naše Webové stránky, opätovne oslovovaní prostredníctvom cielenej reklamy na Facebooku a Instagrame. Nezhromažďujeme ani nezískavame v tejto súvislosti žiadne informácie, ktorým užívateľom Facebooku alebo Instagramu bola takáto cielená reklama skutočne zobrazená.

Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa tejto podkapitoly môžete prostredníctvom odkazu https://www.facebook.com, a to zmenou príslušných nastavení.

XIII.G Právny základ pre nástroje na analýzu a sledovanie

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov podľa tejto kapitoly je súhlas s používaním predmetných nástrojov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov.

XIV. Sociálne siete

XIV.A Facebook

Pri realizácii našich obchodných činností spolupracujeme aj so spoločnosťou Meta Platforms Inc. (predtým Facebook Inc.), so sídlom 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Spojené štáty americké (ďalej len „Meta“), a to prostredníctvom doplnkov (pluginov).

Prehľad pluginov Facebooku a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

XIV.B YouTube

Na sociálnej sieti YouTube máme založený kanál, na ktorom propagujeme videá o našich Službách, cieľoch a novinkách. Náš YouTube kanál ma priradenú adresu: https://www.youtube.com/channel/UCLmxulIhSBsV32QPvOLEisw/videos

Pomocou Google Remarketing a Google Conversion Tracking cielime a vyhodnocujeme reklamu aj na našom YouTube kanáli.

XIV.C Instagram

Na našich Webových stránkach používame pluginy Instagramu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Meta.

Prehľad pluginov Instagramu a ich vzhľad nájdete tu: https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-badges-for-webpage-embedding

XIV.D LinkedIn

Na našich Webových stránkach používame pluginy LinkedIn, ktorý prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, so sídlom 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.

Prehľad LinkedIn pluginov a ich vzhľadu nájdete na: https://developer.linkedin.com/plugins

Naša Spoločnosť v spolupráci s LinkedIn nespracúva žiadne osobné údaje.

XIV.E Právny základ pre sociálne siete

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov podľa tejto kapitoly je súhlas s používaním predmetných nástrojov (pozri kapitolu XIII.) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov.